Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov  je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 (ďalej ako "Porsche Slovakia" alebo "Prevádzkovateľ"), ako veľkoobchodník pre partnerov v jej pôsobnosti.  

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.vw.sk; www.vwuzitkove.sk; www.audi.sk; www.seat.sk; www.cupraofficial.sk; www.dasweltauto.sk (ďalej ako "naše webové stránky")  a s nimi súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť  Porsche Slovakia nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

V prípade, že kontaktujete predajcu prostredníctvom odkazov na našich stránkach, spoločnosť Porsche Slovakia nespracúva osobné údaje, ktoré týmto spôsobom odošlete konkrétnemu predajcovi. Za ich spracúvanie zodpovedá predajca.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok ( právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Porsche Slovakia ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 

1  Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

1.1   Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov1.

1.2   Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb  - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní  alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok (napríklad agentúry zabezpečujúce komunikáciu na sociálnych sieťach, marketing, distribúciu magazínu, prieskum spokojnosti a pod.).

1.3   Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam (partnerom) v rámci skupiny podnikov: Porsche Holding Gesellschaft m.b.H, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko, Porsche Informatik GmbH so sídlom Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg Rakúsko, Porsche Austria GmbH & Co OG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko, Porsche Konstruktionen GmbH & Co OG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko, výrobných závodov značiek AUDI, VW a SEAT. Poskytnutie osobných údajov je podmienené existenciou zmlúv a/alebo právneho základu v súlade s Nariadením.

1.4. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

2  Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov

2.1   Vaše údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

2.2  Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania.

2.3   Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našich webových stránkach a ich používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

 

3  Účely spracúvania osobných údajov

3.1   Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou alebo opravou vozidla, ak ste nám na také spracúvanie udelili súhlas. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania vášho vzťahu k sieti predajcov alebo autorizovaných servisov, s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb, alebo do doby, kedy svoj súhlas odvoláte. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi a/alebo predajcovi a /alebo autorizovanému servisu.

3.2    Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe zmluvy (predzmluvný vzťah), ktorej ste jednou zo zmluvných strán, v prípade kúpy predvádzacieho vozidla. Zmluvy sú uchovávané po dobu 10 rokov z dôvodu plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa (účtovníctvo). Neposkytnutie osobných údajov na tento účel môže mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvu.

3.3    V prípade, že sa zapojíte do Spotrebiteľskej súťaže, budeme vaše osobné údaje spracúvať na tento účel na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v štatúte súťaže (napr. "šeková knižka"). Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.

3.4    Na základe Vášho súhlasu, v prípade ak nám prostredníctvom kontaktného formuláru pošlete svoje osobné údaje, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom zaslania newslettera a/alebo zaslania informácií o činnosti Prevádzkovateľa (marketingové informácie). V prípade, ak nás požiadate o zasielanie magazínu, budeme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel na základe zmluvy (distribúcia a doručenie magazínu - zmluvný vzťah medzi dotknutou osobou a Porsche Slovakia). Neposkytnutie osobných údajov na zmluvné účely má za následok nemožnosť zaslať magazín. Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi (distribúcia newslettera a magazínu).

Vaše osobné údaje spracúvame počas doby, po ktorú bude spoločnosť Porsche Slovakia magazín (newsletter) vydávať a distribuovať, resp. do odvolania Vášho súhlasu a /alebo odstúpenia od zmluvy (namietnutie zasielania magazínu).  

3.5.  Spoločnosť Porsche Slovakia môže vaše osobné údaje spracúvať s cieľom propagovať svoju činnosť, informovať o akciách, nových produktoch a aktivitách, na základe vášho súhlasu a /alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely budú spracované a poskytnuté individuálne, s ohľadom na zvolenú metódu.

3.6    Je v oprávnenom záujme Porsche Slovakia spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, že sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti.

3.7.  Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa, v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.  zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancov. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom komunikácie.

3.8.    Je zákonnou povinnosťou Prevádzkovateľa zabezpečiť vybavenie žiadosti dotknutých osôb v súlade s   Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje sa poskytnú dotknutej osobe. Poskytnutie osobných údajov nevyhnutných na vybavenie žiadosti dotknutej osoby je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti. Neposkytnutie potrebných osobných údajov môže mať za následok nemožnosť riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby.

3.9.   Je zákonnou povinnosťou Porsche Slovakia plniť úlohy súvisiace so zabezpečovaním a vedením účtovníctva v súlade s osobitnými predpismi: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi. Poskytnutie osobných údajov je vašou zákonnou povinnosťou.

3.10.     Pri plnení úloh vo verejnom záujme spracúva Porsche Slovakia vaše osobné údaje na účely správy registratúry a predarchívnej starostlivosti v súlade so  zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú poskytované Ministerstvu vnútra SR, sprostredkovateľovi, prípadne audítorovi. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nemožnosť vybaviť vašu požiadavku, viesť s vami komunikáciu a pod.

3.11.   Je v oprávnenom záujme Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje na účely ochrany informácií prenášaných prostredníctvom siete. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka a nebudú poskytované tretej strane.

3.12.  S cieľom zabezpečenia ochrany majetku a bezpečnosti osôb spracúva spoločnosť Porsche Slovakia osobné údaje prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 6 dní.

3.13   Vo veľmi špecifických prípadoch môže Porsche Slovakia spracúvať osobné údaje na účely prípadných súdnych sporov, mimosúdne urovnanie, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí. Ide o účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi:    zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,  zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok;  čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom uplatňovania právnych nárokov osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 GDPR, zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretej strane - účastníkom konania, audítorovi. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia konania.

 

4   Zodpovedná osoba

4.1   Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail:      zodpovednaosoba(kwfat)porsche(kwfdot)sk                           

Korešpondenčná adresa:    Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava

 

5   Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

5.1   Právo na prístup

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

5.2   Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Porsche Slovakia je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás  evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to, a žiadajte o opravu vašich údajov. Porsche Slovakia následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

5.3   Právo na zabudnutie

Ak  o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo "na zabudnutie").

5.4   Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov,  obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

5.5 Právo namietať

Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môže Porsche Slovakia spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku  vám  odporúčame kontaktovať Zodpovednú osobu.

5.6 Právo na prenosnosť

Máte právo získať a požiadať Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe   osobitných predpisov.

5.7   Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.

5.8   Právo namietať priamy marketing

V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

5.9   Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor(kwfat)pdp.gov.sk(kwfdot)  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

 

1 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.