Environmentálna koncepcia

Pri všetkých našich produktoch a riešeniach mobility sa usilujeme o minimalizáciu dopadov na životné prostredie - od získavania surovín až po koniec životnosti - aby ekosystémy zostali nedotknuté a bol vytvorený pozitívny vplyv na spoločnosť.

Dodržiavanie environmentálnych predpisov, štandardov a dobrovoľných záväzkov, ktoré sme prijali, je základným predpokladom nášho konania.

Zameranie na štyri prioritné oblasti aktivít:

Zmena klímy

Hlásime sa k Parížskej dohode o ochrane klímy a jej cieľu dosiahnuť 2°. Je naším zámerom, stať sa do roku 2050 CO2 neutrálnou spoločnosťou.

Do roku 2025 plánujeme dosiahnuť redukciu emisií skleníkových plynov pri osobných vozidlách a ľahkých úžitkových vozidlách v priebehu ich životného cyklu o 30% v porovnaní s rokom 2015. Počas celého životného cyklu prispievame aktívne k prechodu na obnoviteľné energie.

Zdroje

Naším zámerom je maximalizovať efektívnosť zdrojov a podporovať prístupy obehového hospodárstva v oblasti materiálov, energie a vody.

Do roku 2025 plánujeme dosiahnuť redukciu environmentálnych externalít súvisiacich s výrobou (CO2, energia, voda, odpad, prchavé organické zlúčeniny) v porovnaní s rokom 2010 o 45% na vozidlo.

Kvalita ovzdušia

Posúvame vpred elektromobilitu, čím prispievame k zlepšeniu miestnej kvality ovzdušia.

Do roku 2025 sa bude podiel elektrických vozidiel s batériami na modelovom portfóliu pohybovať medzi 20 a 25%. Do roku 2030 narastie e-podiel v našom vozovom parku nových vozidiel v Európe a Číne minimálne na 40%.

Compliance v oblasti životného prostredia

Čo sa týka integrity, chceme sa stať vzorom modernej, transparentnej a úspešnej spoločnosti, zavedieme a budeme kontrolovať efektívne systémy riadenia, ktoré budú pokrývať environmentálne následky našich riešení pre mobilitu počas všetkých fáz ich životného cyklu.

Volkswagen prijal novú environmentálnu koncepciu koncernu "goTOzero"

Wolfsburg, 10. júl 2019 - Koncern Volkswagen spája všetky opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia do novej "goTOzero" -environmentálnej koncepcie koncernu. Člen predstavenstva koncernu zodpovedný za oblasť ochrany životného prostredia Oliver Blume k tomu hovorí: "Novou environmen-tálnou koncepciou koncernu dávame sebe a svojim zainteresovaným stranám jasnú orientáciu. Naše snahy o širšiu ochranu životného prostredia sa dotýkajú celého výrobného cyklu od vývoja cez produkciu a prevádzku až po neskoršiu recykláciu našich vozidiel. Okrem toho zapájame aj našich dodávateľov. Iba spolu môžeme dosiahnuť naše ciele."

Koncepciou "goTOzero" učinil Volkswagen v rámci svojej koncernovej stratégie "TOGETHER - Strategie 2025+" ďalší dôležitý krok smerom k podnikaniu komplexne orientovanému na trvalú udržateľnosť. Environmentálna koncepcia koncernu pozostáva zo štyroch oblastí aktivít - klimatické zmeny, zdroje, kvalita ovzdušia a compliance v oblasti životného prostredia a poskytuje strategickú orientáciu pre početné environmentálne programy na úrovni koncernu a jednotlivých značiek. "goTOzero" pritom programovo predstavuje, čo najmenej zaťažujúci a vyvážený spôsob hospodárenia bez emisií CO2, ktorý si Volkswagen stanovil za cieľ do roku 2050 v rámci celého koncernu.

Environmentálna koncepcia

V environmentálnej koncepcii sa doslova uvádza: "Pri všetkých našich produktoch a riešeniach mobility sa usilujeme o minimalizáciu dopadov na životné prostredie - od získavania surovín až po koniec životnosti - aby ekosystémy zostali nedotknuté a bol vytvorený pozitívny vplyv na spoločnosť. Dodržiavanie environmentálnych predpisov, štandardov a dobrovoľných záväzkov, ktoré sme prijali, je základným predpokladom nášho konania."

Oblasti aktivít

Koncern Volkswagen sa sústreďuje vo svojej koncepcii  goTOzero" na štyri ťažiskové oblasti aktivít:

1.  Klimatické zmeny: Volkswagen sa zaväzuje dodržiavať Parížsku dohodu OSN o zmene klímy. Cieľom je, stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2050. Už do roku 2025 by mali poklesnúť emisie skleníkových plynov pri osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách počas celého životného cyklu o 3O percent v porovnaní s rokom 2015. Okrem toho bude spoločnosť aktívne posúvať dopredu prechod na obnoviteľné zdroje energie pozdĺž celého životného cyklu.

2.  Zdroje: Volkswagen bude naďalej zdokonaľovať efektívne využívanie zdrojov a podporovať prístupy v oblasti opätovného zhodnocovania a recyklácie materiálov, energie a vody. Očakáva sa, že do roku 2025 sa emisie CO2 z výroby, energie, vody, odpadu a prchavých organických zlúčenín znížia o 45 percent na vozidlo v porovnaní s rokom 2010.

3.  Kvalita ovzdušia: Volkswagen posúva dopredu elektromobilitu vo všetkých oblastiach, čím prispieva k miestnemu zlepšeniu ovzdušia. Do roku 2025 bude podiel vozidiel s elektrických vozidiel s batériami (BEV) v modelovom portfóliu medzi 20 a 25 percentami. Do roku 2030 by mal podiel BEV v novom vozovom parku v Európe a v Číne vzrásť minimálne na 40 percent.

4.  Compliance v oblasti životného prostredia: Volkswagen sa chce z hľadiska integrity stať vzorom moderného, transparentného a úspešného podniku, preto v koncerne zavádza a kontroluje efektívne systémy riadenia, ktoré pokrývajú dopady jeho riešení mobility na životné prostredie v priebehu všetkých fáz ich životného cyklu.

Environmentálna politika

Spoločnosť okrem toho formulovala pre svoje postupy prijímania rozhodnutí, týkajúcich sa životného prostredia, ako aj pre riadenie projektov a svoje správanie v ochrane životného prostredia environmentálnu politiku, ktorá definuje zásady pre päť ústredných bodov: konanie vedenia, compliance, ochrana životného prostredia, spolupráca so záujmovými skupinami a kontinuálne zlepšovanie.

Ciele

Do roku 2050 sa chce celý koncern Volkswagen stať bilančne CO2-neutrálnym. Do roku 2025 chce spoločnosť redukovať uhlíkovú stopu svojho vozového parku v celom jeho životnom cykle o 30 percent v porovnaní s rokom 2015. Pri výrobe vozidiel dôjde do roku 2025 k zníženiu odpadu, odpadových vôd, CO2, spotreby energie a prchavých uhľovodíkov na jedno vozidlo o 45 percent v porovnaní s rokom 2010.

Do roku 2023 chce koncern investovať okolo 30 miliárd eúr do elektromobility a do roku 2028 chce priniesť na trh viac ako 70 nových e-modelov. Okrem toho sa koncern angažuje na budovaní infraštruktúry nabíjacích staníc a už dnes ponúka svojim zákazníkom a spotrebiteľom elektrinu z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom svojej spoločnosti Elli Volkswagen.